gd

Grădinița Harmony Tree Montessori Education, cu sediul în Str. Dragos Voda nr 4A, Oras Voluntari, Jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de educatoare.

Concursul se va desfășura în perioada 12.11 – 20.11.2018 conform gaficului:

-înregistrarea cererilor la secretariatul grădiniței, 12.11 – 13.11.2019

-evaluarea dosarelor depuse și înregistrate 14.11.2019

-afișarea listei  candidaților pentru susținerea probelor de concurs/planificarea probei practice14.11.2019

-proba practică – inspecția la clasă: 18.11.2019

-proba scrisă:  20.11.2019

-afișarea rezultatelor: 20.11.2019

-depunerea contestațiilor: 20.11.2019

-afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților.20.11.2019

Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior,postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ,domeniile și specializările,precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Pentru că Grădinița Harmony Tree Montessori Education funcționează în alternativa educațională Montessori,candidații vor depune la dosarul de înscriere la concurs dovada parcurgerii cursului specific postului  în pedagogia Montessori.

Proba scrisă se va susține în specializarea postului, conform Centralizatorului.

Nu au dreptul să participle la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică,precum și persoanele care au fost eliminate pentru faudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar.

 

La cererea de înscriere vor fi atașate următoarele documente:

1-copii ale  actelor  de studii/foaia matricolă și certificat profesional (acesta doar pentru absolvenții liceului pedagogic),legalizate la notar,

2- copie certificat curs Montessori,legalizat la notar,

3 -copii ale certificatelor de obținere a gradelor didactice,

4-copii ale cerificatului  de naștere și de  căsătorie (unde este cazul),

5-copie carte identitate

6-avizul medical

7-declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu funcția didactică și nu a fost exclus din învățământ  pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

8-Cazier

Concursul se va desfășura conform prevederilor  Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preunuversitatr,aprobată prin OMECTS nr.5625/2012.